Laser-Abstandsmesser, RideHeight-Sensor     RHL3

Laser-Abstandsmesser, Fahrzeughöhenmeßsystem (RideHeight-Sensor) • Meßbereich:   60 .. 260mm / 200 .. 700mm
• Auflösung:   0,1mm / 0,6mm
• Ausgangssignal:   1 .. 5V
• Anwendungen:   Messung von Fahrzeughöhe,
  Bodenfreiheit, Chassis-Verwindung usw.
• Hersteller:   KA-Sensors
Handbuch

Drehpotentiometer / Drosselklappenpoti     KRP22

Drehpotentiometer, Drosselklappenpoti • Meßbereiche:   45°   125°   350°   mono / dual
• el. Widerstand:   5 kΩ
• Linearität:   0,5%
• Anwendungen:   Drosselklappenpoti,
  Pedalwegmessung, Lenkwinkelmessung,
  Getriebepoti usw.
• Hersteller:   KA-Sensors
Handbuch

Linearpotentiometer / Federwegsensor Ø 9,4mm     KLP94

Linearpotentiometer / Federwegsensor • Meßbereiche:   12,5 .. 175mm
• Auflösung:   67 Ω/mm
• Linearität:   0,5%
• Anwendungen:   Dämpfer- und
  Pedalwegmessung
• Hersteller:   KA-Sensors
Handbuch

Linearpotentiometer / Federwegsensor Ø 13,0mm     KLP13

Linearpotentiometer / Federwegsensor • Meßbereiche:  25 .. 200mm
• Auflösung:   67 Ω/mm
• Linearität:   0,5%
• Ausführung S:   Standardbaulänge
• Ausführung C:   verkürzte Kompaktbaulänge
• Anwendungen:   Dämpfer- und Pedal-
  wegmessung, Messung der
  Drosselklappenstellung usw.
• Hersteller:   KA-Sensors
Handbuch

Linearpotentiometer / Federwegsensor Ø 19,0mm     KLP19

Linearpotentiometer / Federwegsensor • Meßbereiche:  25 .. 300mm
• Auflösung:   67 Ω/mm
• Linearität:   0,5%
• Anwendungen:   Dämpfer- und Pedal-
  wegmessung
• Hersteller:   KA-Sensors
Handbuch

Fadenpotentiometer / Lenkwinkelsensor     KWP

Fadenpotentiometer / Lenkwinkelsensor • Fadenlängen: 50 .. 1250mm
• Linearität: 0,5% / 0,25%
• Anwendungen: Lenkwinkelmessung,
  Dämpfer- und Pedalwegmessung,
  Drosselklappenpoti usw.
• Hersteller:   KA-Sensors
Handbuch

www.Aamgard.de / Sensoren / Weg + Winkel

© Aamgard Engineering   190805